پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

دو شنبه، 15 آذر 1400 (Mon, 6 Dec 2021) | 14:56:51
روز و ساعات کلاس های آنلاین پاییز 1400

زبان انگــلیــسی

سطح یک

شنبه و چهارشنبه (15:00-16:30)

سطح دو

شنبه و چهارشنبه (16:45-18:15)

سطح سه

شنبه و چهارشنبه (18:30 20:00)

سطح چهار

شنبه و چهارشنبه (15:00- 16:30)

سطح پنج

شنبه و چهارشنبه (16:45-18:15)

سطح شش

شنبه و چهارشنبه (18:30 20:00)

سطح هفت

یک شنبه و سه شنبه (15:00 16:30)

سطح هشت

یک شنبه و سه شنبه (16:45-18:15)

سطح نهم

یک شنبه و سه شنبه (18:30 20:00)

سطح ده

یک شنبه و سه شنبه (15:00- 16:30)

سطح یازده

یک شنبه و سه شنبه (16:45-18:15)

سطح دوازده

یک شنبه و سه شنبه (18:30-20:00)

آلمـانــی

سطح یک

شنبه و چهارشنبه (15:00- 16:15)

سطح دو

شنبه و چهارشنبه (16:30-17:45)

سطح سه

شنبه و چهارشنبه (18:00 19:15)

فرانـسه

سطح یک

دوشنبه و پنج شنبه (15:30- 16:45)

سطح دو

دوشنبه و پنج شنبه (17:00-18:15)

سطح سه

دوشنبه و پنج شنبه (18:30 19:45)

چــت

چت

دوشنبه و پنجشنبه (14:30-16:00)

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است